Bài tập kiểm toán có lời giải

Nhằm giúp cho các sinh viên hay trợ lý kiểm toán viên tham khảo bài tập kiểm toán chuẩn bị cho việc thi cử, công ty TNHH Kiểm Toán ACPA chúng tôi xin giới thiệu bài tập kiểm toán có lời giải.

Bài tập kiểm toán

A.TRẮC NGHIỆM(7đ)

1/Khi mức rủi ro của khoản mục tiền được đánh giá là tối đa, KTV cần phải:

a.Mở rộng phạm vi của các thử nghiệm kiểm soát.

b.Mở rộng phạm vi thử nghiệm chi tiết.

c.Kiểm kê tiền mặt và đối chiếu với sổ quỹ. Đồng thời đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng trên sổ kế toán với sổ phụ ngân hàng.

d.Các câu trên đều đúng.

2/Các thủ tục kiểm soát nào sau đây có thể giúp ngăn ngừa việc lập nhiều phiếu chi tiền mặt cho cùng một hóa đơn mua hàng:

a.Phiếu chi được lập bởi chính nhân viên có trách nhiệm ký duyệt thanh toán.

b.Đánh dấu trên hóa đơn ngay khi ký duyệt.

c.Phiếu chi phải được duyệt bởi ít nhất hai nhân viên có trách nhiệm.

d.Chỉ chấp nhận các phiếu chi cho các hóa đơn còn trong hạn thanh toán.

3/Khi kiểm tra 139, KTV cần xem xét thời gian đến hạn của các khoản phải thu. Việc kiểm tra này nhằm đáp ứng:

a.Hiện hữu và phát sinh.

b.Đánh giá.

c.Đầy đủ.

d.Quyền và nghĩa vụ.

4/Khi kiểm toán chi phí khấu hao TSCĐ, thủ tục kiểm toán nào sau đây đáp ứng tốt nhất mục tiêu ghi chép chính xác:

a.Kiểm tra lại việc tính toán trên bảng tính khấu hao TSCĐ(nhưng k đối chiếu sổ chi tiết).

b.Xem xét các phương pháp tính khấu hao để đảm bảo rằng chúng phù hợp với quy định hiện hành.

c.Lập bảng so sánh giữa chi phí khấu hao ghi vào tài khoản Chi phí và số phát sinh trên tài khoản khấu hao lũy kế.

d.Cả 3 câu trên đều sai.

5/Để phát hiện các TSCĐ đã thanh lý hoặc đã nhượng bán nhưng chưa được ghi giảm, KTV có thể sử dụng thủ tục kiểm toán nào sau đây:

a.Kiểm tra sổ chi tiết TSCĐ.

b.Phân tích tỷ suất hao mòn TSCĐ/ Nguyên giá TSCĐ.

c.Phân tích tỷ suất chi phí sửa chữa và bảo trì TSCĐ/Chi phí nhân công trực tiếp.

d.Xem xét các nghiệp vụ thu tiền bất thường được ghi nhận vào thu nhập khác trong kỳ.

6/Thông qua thủ tục phân tích, KTV nhận thấy tỷ lệ lãi gộp đã giảm từ 30% năm trước xuống còn 20% năm nay, trước tiên KTV sẽ:

a.Phát hành báo cáo Chấp nhận toàn phần có đoạn nhấn mạnh rằng doanh nghiệp không có khả năng tiếp tục duy trì hoạt động sxkd.

b.Đánh giá năng lực điều hành của nhà quản lý do gây ra sự giảm sút này.

c.Yêu cầu phải khai báo về sự giảm sút này trên BCTC.

d.Thẩm tra về khả năng xuất hiện sai phạm nào đó trên BCTC.

7/Qua kiểm tra việc chia cắt niên độ đối với tài khoản doanh thu, KTV có thể phát hiện:

a.Doanh thu trong kỳ không được ghi nhận.

b.Chiết khấu bán hàng vượt mức.

c.Hàng bán bị trả lại nhưng chưa được doanh nghiệp chấp nhận.

d.Khoản phải thu bị chiếm dụng vào cuối năm.

8/Trong báo cáo kiểm toán về BCTC được lập trên cơ sở kế toán khác sẽ có một đoạn:

a/Nêu rõ là BCTC không phù hợp với chuẩn mực kế toán.

b/Nêu rõ chính sách kế toán áp dụng để lập BCTC là dựa trên cơ sở kế toán khác.

c/Nêu rõ BCTC không được kiểm toán phù hợp với chuẩn mực kiểm toán.

d/3 câu trên đều sai.

9/Báo cáo tài chính đã được kiểm toán sẽ được công ty kiểm toán đảm bảo :

a/Báo cáo đó được trình bày trung thực và hợp lý.

b/Báo cáo mức độ phù hợp giữa thông tin đã kiểm tra với các chuẩn mực được thiết lập.

c/Báo cáo tài chính có mức độ chính xác >=70%.

d/Câu a & b đều đúng.

10/Câu nào sau đây sai khi nói về bằng chứng kiểm toán :

a/Là tất cả các tài liệu, thông tin do kiểm toán viên thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán.

b/Dựa trên các bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên hình thành nên ý kiến của mình.

c/Một bằng chứng kiểm toán phải đáp ứng đầy đủ các cơ sở dẫn liệu CEAVOP.

d/Bằng chứng có độ khách quan càng cao, ví dụ: bằng chứng kiểm toán do bên thứ 3 xác nhận thì độ tin cậy càng cao.

11/Các phương pháp kiểm toán cơ bản:

a/Thủ tục phân tích.

b/Thử nghiệm chi tiết.

c/Cả a và b đều đúng.

d/Cả a và b đều sai.

12/Có mấy loại ý kiến kiểm toán, kể ra chi tiết nếu có

a/4………………………………………………………………………………………………………………………………

b/3:…………………………………………………………………………………………………………

c/2:………………………………………………………………………………………………………..

d/Tuỳ thuộc vào từng công ty kiểm toán

13/Các thủ tục kiểm soát nào sau đây có thể giúp ngăn ngừa việc lập nhiều phiếu chi tiền mặt cho cùng một hóa đơn mua hàng:

a.Phiếu chi được lập bởi chính nhân viên có trách nhiệm ký duyệt thanh toán.

b.Đánh dấu trên hóa đơn ngay khi ký duyệt.

c.Phiếu chi phải được duyệt bởi ít nhất hai nhân viên có trách nhiệm.

d.Chỉ chấp nhận các phiếu chi cho các hóa đơn còn trong hạn thanh toán.

14/ Để phát hiện TSCĐ không sử dụng, thủ tục kiểm toán nào dưới đây cần được thiết lập:

a.Định kỳ,kế toán trưởng cần lập bảng phân tích các thu nhập khác để phát hiện các khoản thu từ nhượng bán TSCĐ.

b.Định kỳ, quản đốc phân xưởng và các phòng ban báo cáo về tình hình sử dụng TSCĐ.

c.Quan sát kiểm kê của KTV nội bộ.

d.Tất cả các câu trên đều đúng.

B.TỰ LUẬN(3đ)

1/Thủ quỹ Phát vừa mới được công ty Hoàng Anh tuyển dụng vào tháng 12/200X, được giao nhiệm vụ giữ tổ séc, phát hành séc và lập bảng  chỉnh hợp tiền gửi ngân hàng vào cuối tháng. Sổ sec của đơn vị là cuốn sổ đã có sẵn chữ ký của chủ tài khoản nhưng chưa ghi tên người thụ hưởng và số tiền. Mỗi khi được phê chuẩn thanh toán, Phát sẽ điền tên người thụ hưởng và số tiền vào tờ sec đã được ký trước.

Ngay trong tháng làm việc đầu tiên, Phát đã trì hoãn phát hành séc chi trả cho nhà cung cấp đã được giám đốc phê chuẩn thanh toán và chỉ phát hành séc vào cuối tháng, với mục đích là làm cho các séc này trở thành các séc chưa thanh toán(cty đã phát hành nhưng người thụ hưởng chưa lĩnh) vào cuối tháng.

Sau đó, căn cứ vào tổng số tiền ghi trên các séc chưa thanh toán, Phát lập thêm các séc khống ghi tên mình và biển thủ số tiền trên. Trên bảng chỉnh hợp tiền gửi ngân hàng tháng 12, Phát không báo cáo các séc chưa thanh toán. Trên sổ đăng ký séc đã phát hành, Phát ghi các séc khống là các séc bị hủy.

Yêu cầu:

Cho biết những khiếm khuyết của hệ thống KSNB tại cty Hoàng Anh và các thủ tục kiểm soát nhằm ngăn ngừa loại gian lận trên.

bai-tap-kiem-toan-co-loi-giai

Bài giải môn kiểm toán

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

1.B

2.B

3.B

4.C

5.D

6.D

7.A

8.B

9.D

10.C

11.C

12.4

-Chấp nhận toàn phần

-Chấp nhận từng phần

-Không chấp nhận

-Từ chối đưa ra ý kiến

13.B

14.B

B.PHẦN BÀI TẬP ( 3 điểm)

1/Các khiếm khuyết của  hệ thống KSNB:

-Sử dụng nhân viên không liêm chính

-Không tuân thủ nguyên tắc phân chia trách nhiệm đầy đủ: nhân viên Phát kiêm nhiệm các chức năng : phát hành séc, lập sổ đăng ký séc đã phát hành, lập bảng chỉnh hợp ngân hàng và giữ sổ séc

-Nguyên tắc ủy quyền và xét duyệt không tuân thủ: ký khống vào cuốn séc

Những thủ tục kiềm soát cần áp dụng:

-Tuân thủ đầy đủ nguyên tắc bất kiêm nhiệm

-Không ký trước vào séc, chỉ ký vào séc khi nào chứng từ thanh toán đã được xét duyệt

-Xét duyệt chứng từ thanh toán trước khi ký duyệt, đánh dấu vào hóa đơn ngay khi xét duyệt.

Công ty kiểm toán ACPA hi vọng giúp các bạn sinh viên và trợ lý kiểm toán có một sự tham khảo có ích trước khi bước vào kỳ thi một cách hiệu quả thông qua Bài tập kiểm toán có lời giải.

  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ACPA 
  • Địa  chỉ : Số 15A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM
  • Hotline : 0915 126 621
  • Email : kiemtoanacpa@gmail.com
  • Website : http://kiemtoanacpa.com/

Bình luận

You may also like
Các dịch vụ của kiểm toán độc lập