Scroll to top
© 2018, ACPA AUDITING Co.Ltd , All right reserved.

Công văn hỏi thuế

Bản 01: 

 

Công Ty TNHH Quốc Hùng                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 15-02/QH-CV/2007                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    —— ­ ——

  1. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2007

                        Kính gởi : CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Trích yếu : V/v Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách
kế toán sau khi duyệt quyết toán thuế

Theo biên bản ghi nhận các nội dung kiểm tra tại cơ quan thuế do Chi Cục thuế Quận Tân Bình lập ngày 20 tháng 06 năm 2007.
Niên độ kiểm tra : Năm 2002 – 2005

Công Ty TNHH Quốc Hùng kính đề nghị Quý Cơ quan vui lòng hướng dẫn cho chúng tôi nghiệp vụ kế toán nhằm để điều chỉnh sồ sách kế toán của đơn vị sao cho phù hợp với biên bản, cụ thể như sau :
1.- Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp bổ sung : 40.216.214 đồng
2.- Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp bổ sung: 5.233.087 đồng
3.- Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp: 19.750.000 đồng
Tổng cộng: 65.199.301 đồng
Trong đó phần giá trị còn lại của TSCĐ được ghi tăng trở lại do :
4.- Giảm khấu hao TSCĐ do trích vượt mức quy định : 7.440.475 đồng
(Các khoản thuế trên đơn vị đã nộp vào kho bạc Nhà Nước Tân Bình – Bản sao giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước đính kèm)

Thời điểm điều chỉnh số liệu kế toán : Tháng 6 Năm 2007 hay phải điều chỉnh cho từng niên độ đã qua kiểm tra

Ngoài các nội dung trên doanh nghiệp chúng tôi có phải lập lại tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của những niên độ trước đây đã qua kiểm tra không ? Đồng thời tờ khai thuế GTGT (Mẫu 01/GTGT) của niên độ 2007 chúng tôi có phải điều chỉnh Không ?

Kính mong Quý cơ quan vui lòng hướng dẫn chi tiết để chúng tôi kịp thời điều chỉnh sổ sách kế toán cho phù hợp.

Chân thành cám ơn,
GIÁM ĐỐC – LÊ QUỐC HÙNG

Nơi nhận :
– Như trên,
– Lưu

Đính kèm :

– Bản sao biên bản ghi nhận các nội
dung kiểm tra tại cơ quan thuế do Chi
Cục thuế Quận Tân Bình lập ngày 20
tháng 06 năm 2007
– Bản sao các giấy nộp tiền vào Ngân
Sách Nhà Nước

 

Trả lời của thuế: 

       TỔNG CỤC THUẾ                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CHI CỤC THUẾ TÂN BÌNH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         —— ­ ——

Số 340/CCT-TTHT

V/v Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán                    Tân Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)
Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 – Q. Tân Bình, TP. HCM


Ngày 26/12/2007, Chi Cục Thuế Q. Tân Bình nhận được Văn thư số 15-02/QH-CV/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán sau khi duyệt quyết toán (Theo Phiếu chuyển số 12613/PC-CT-TTHT ngày 06/12/2007 của Cục Thuế TP.HCM)

Về vấn đề này, Chi Cục Thuế Q. Tân Bình có ý kiến như sau :

1.- Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
Tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau :

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
….
5.4 Mẫu hồ sơ khai bổ sung :
– Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;
– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ hai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Lưu ý đối với công ty, hồ sơ khai thuế bổ sung phải được lập riêng cho từng tờ khai thuế của từng kỳ tính thuế (thuế GTGT theo tháng, thuế TNDN theo năm…) như hướng dẫn tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

2.- Điều chỉnh sổ sách kế toán :
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thuế được Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định.
Trường hợp công ty có phát sinh một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến việc khai bổ sung, điều chỉnh số thuế phải nộp, công ty tham khảo một số văn bản sau để thực hiện :
– Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp (điểm 7 mục I phần thứ tư về chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán); hoặc Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (điểm 7 mục I phần thứ năm về chế độ sổ kế toán)
– Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp, được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính và được hướng dẫn theo Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.
Chi Cục Thuế trả lời để công ty được biết.
Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi Cục Thuế Q.Tân Bình – Đội Tuyên truyền hỗ trợ (DT; 08.8109989) để được hướng dẫn.

Chi Cục Trưởng (đã ký ) Nguyễn Ngà.

 

       TỔNG CỤC THUẾ                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THUẾ TÂN BÌNH                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         —— ­ ——

Số : 13521 /CT-TTHT

  1. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007

V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế

Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)
Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 – Q. Tân Bình, TP. HCM

Trả lời văn bản số 15-02/QH-CV/2007 ngày 30/11/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hạch toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán; Cục thuế TP có ý kiến trả lời như sau :

– Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính

1.- Hạch toán số thuế phải truy thu thêm :

Trường hợp năm 2007, Công Ty được Chi Cục thuế Quận Tân Bình kiểm tra quyết toán thuế các niên độ từ năm 2002 đến năm 2005, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, Công Ty hạch toán :
– Thuế GTGT truy thu thêm :

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

– Thuế TNDN truy thu thêm :

Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

– Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :

+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này

Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

Nợ TK 334- Phải trả người lao động

+ Trường hợp do công ty phải trả

Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

2.- Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:
Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :

Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

Cục Thuế TP trả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công Ty liên hệ Cục Thuế TP – Phòng Tuyên Truyền – Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.

KT/CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG (Đã ký)
NGUYỄN ĐÌNH TẤN

 

 

 

Mẫu 02: Thuế NK và GTGT nhập khẩu

 

Công Ty TNHH ABC                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 01/QH-CV/2013                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        —— ­ ——

  1. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

                        Kính gởi : CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Trích yếu : V/v Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách
kế toán sau kiểm tra thông quan tại cục Hải quan Lạng Sơn

Theo quyết định: Quyết định số 123 ghi nhận các nội dung kiểm tra Chi cục hải quan sau thông quan Tỉnh Lạng Sơn  lập ngày………tháng……năm 2013 về việc truy thu thuế Nhập khẩu và Thuế GTGT hàng nhập khẩu : các năm 2009/2010/2011/2012
Niên độ kiểm tra : Năm 2009/2010/2011/2012

Công Ty TNHH ABC kính đề nghị Quý Cơ quan vui lòng hướng dẫn cho chúng tôi nghiệp vụ kế toán nhằm để điều chỉnh sồ sách kế toán của đơn vị sao cho phù hợp với biên bản, cụ thể như sau :
1.- Thuế thu Nhập Khẩu : 41.155.098 đồng
2.- Thuế giá trị gia tăng hàng Nhập Khẩu còn phải nộp bổ sung: 24.097.623 đồng
3.- Phạt vi phạm : 6.525.200 đồng
Tổng cộng: 71.777.921 đồng
(Các khoản thuế trên đơn vị đã nộp vào kho bạc Lạng Sơn – Bản sao giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước đính kèm)

Thời điểm điều chỉnh số liệu kế toán : Tháng 11 Năm 2013 hay phải điều chỉnh cho từng niên độ đã qua kiểm tra : 2009/2010/2011/2012

Ngoài các nội dung trên doanh nghiệp chúng tôi có phải lập lại tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của những niên độ trước đây đã qua kiểm tra không ? Đồng thời tờ khai thuế GTGT (Mẫu 01/GTGT) của niên độ 2007 chúng tôi có phải điều chỉnh Không ?

Kính mong Quý cơ quan vui lòng hướng dẫn chi tiết để chúng tôi kịp thời điều chỉnh sổ sách kế toán cho phù hợp.

Chân thành cám ơn,                                                       Công Ty TNHH ABC                                            
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :
– Như trên,
– Lưu

Đính kèm :
– Bản sao biên bản ghi nhận các nội
dung kiểm tra Chi cục hải quan sau thông quan Tỉnh Lạng Sơn
– Bản sao các giấy nộp tiền vào Ngân
Sách Nhà Nước

 

ACPA – Dịch vụ & tư vấn Kiểm Toán – Kế Toán – Giấy Tờ

Công văn hỏi thuế, Cong van hoi thue, Cong van, Công văn, Mẫu công văn hỏi thuế, Mau cong van hoi thue

ACPA AUDITING Co.Ltd

Địa chỉ 1: 1099 Cách Mạng Tháng 8, P.07, Q.Tân Bình, TPHCM

Địa chỉ 2: 59/3 Hồ Văn Long, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TPHCM

MST: 0312412104

Hotline: (+84)932790570 (Mr.Vương)

0932.790.570
Zalo