Scroll to top
© 2018, ACPA AUDITING Co.Ltd , All right reserved.

Chi ủng hộ địa phương có được tính vào chi phí được trừ không?

Hướng dẫn Công ty TNHH MTV Phà An Giang về chi ủng hộ địa phương

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 850/CT-TTHT

V/v chi ủng hộ địa phương

An Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Địa chỉ: số 360 Lý Thái Tổ, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang

Trả lời công văn số 93/CTY-TV ngày 12/4/2016 của Công ty TNHH MTV PhàAn Giang hỏi về việc chi phí hợp lý hỗ trợ công trình bê tông hóa đường đê Sa Tô xã Khánh Bình. Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số   151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.32. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, Khoản 2 Điều này).”

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty phát sinh khoản chi thực hiện công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đây là khoản chi ủng hộ địa phương được nêu tại khoản 2.32 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC trích dẫn nêu trên là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế tỉnh An Giang thông báo Công ty TNHH MTV Phà An Giang biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                               KT.CỤC TRƯỞNG

– Như trên;                                                                                                                            PHÓ CỤC TRƯỞNG  

– BLĐ Cục Thuế;                                                        
– Phòng TH-NV-DT, KTNB;

– Lưu: VT, TTHT().                                                                                                                     (Đã ký)    
                                                                                                                                                Bùi Thanh Bình

 

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc cần tư vấn và giải đáp thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây :

———————————————————————————————————————————————————————

Chi ủng hộ địa phươngcó được tính vào chi phí được trừ không, chi ung ho dia phuong co duoc tinh vao chi phi duoc tru khong, các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, cac khoan chi duoc tru khi tinh thue thu nhap doanh nghiep

 

ACPA AUDITING Co.Ltd

Địa chỉ 1: 1099 Cách Mạng Tháng 8, P.07, Q.Tân Bình, TPHCM

Địa chỉ 2: 59/3 Hồ Văn Long, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TPHCM

Tel: 02822621621

MST: 0312412104

Hotline (Pháp Lý / Giấy Tờ): (+84) 932 790 570 (Mr.Vương)

Hotline (Kế Toàn / Kiểm Toán) : (+84) 915 126 621 (Mr.Việt)

Kiểm toán - Kế Toán Pháp Lý - Giấy Tờ